Algemene voorwaarden Leisure Gifts B.V., onderdeel van de Wondergroup
Wonderbox Business Group NL B.V.
 
·       Restaurant Cadeau Card
·       Wellness & Beauty Cadeau
 
Heeft u één van onderstaande oude Cadeaukaarten, neem dan contact op met onze Service Desk.
 
·        Sauna Cadeau Card
·        Beauty Cadeau Card
·        Wellness Cadeau Card
·        Pretparken & Dierentuinen Cadeau Card
·        Bioscoop Cadeau Card

Op eerste verzoek van de klant zal Leisure Gifts B.V. de Algemene Voorwaarden kosteloos toesturen.

De algemene voorwaarden zijn gewijzigd d.d. 10-06-2020

Artikel 1 Definities
1.1 Leisure Gifts: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leisure Gifts B.V., gevestigd te (2031 TE) Haarlem, aan het Lichtfabriekplein 4, KVK nummer 34232432.
1.2 Giftcard: Restaurant Cadeau Card en Wellness & Beauty Cadeau - alsmede op de Website daarbij behorende Belevenissen die kunnen worden afgenomen.
1.3 Belevenis: activiteit op het gebied van verzorging, ontspanning, en/of dineren, die door Deelnemers op hun Locatie(s) of op de Website wordt aangeboden.
1.4 Koop op afstand: de overeenkomst tussen Leisure Gifts en de Klant ter zake de Giftcard die tot stand komt via internet.
1.5 Voucher: eventueel toegangs- of bevestigingsbewijs ten aanzien van een Belevenis, niet zijnde de Giftcard.
1.6 Website: de websites – www.restaurant-cadeaucard.nl,en www.wellnessbeautycadeau.nl - van Leisure Gifts waarop de Giftcard (onder meer) wordt aangeboden, waarop de Locaties van Deelnemers worden beschreven en waarop Belevenissen worden aangeboden door Deelnemers.
1.7 Deelnemer: de derde die een Belevenis aanbiedt op de Website en/of op een of meer Locaties.
1.8 Locatie: de fysieke locatie van een Deelnemer waar een Belevenis wordt aangeboden en het saldo van de Giftcard kan worden verzilverd.
1.9 Klant: de consument, de particulier die niet handelt in de uitoefening van beroep- of bedrijf, of het bedrijf met wie Leisure Gifts een overeenkomst sluit ter zake de Giftcard of de consument die of het bedrijf dat rechtstreeks op de Website een overeenkomst aangaat met een derde ter zake de Belevenis middels een Voucher.
1.10 Bezitter: de Klant of de derde aan wie de Giftcard cadeau wordt gedaan en/of die ten tijde van het verzilveren van het saldo op de Giftcard dan wel het inwisselen van de Giftcard voor een Voucher de Giftcard houdt.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leisure Gifts en alle overeenkomsten die Leisure Gifts sluit met de Klant.
2.2 Toepasselijkheid op de aanbieding van Leisure Gifts of op overeenkomsten die zij sluit van algemene voorwaarden van de Klant – hoe ook genaamd – wordt door Leisure Gifts niet geaccepteerd.
2.3 Door het aangaan van de overeenkomst met Leisure Gifts verklaart de Klant zich akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Inhoud Giftcard
3.1 Op deelnemende afgiftepunten zoals in winkels en op de Website biedt Leisure Gifts de Giftcard aan de Klant aan, die de Klant cadeau kan doen aan de Bezitter. De Klant betaalt voor de Giftcard de prijs, welke prijs gelijk is aan de waarde die De Klant aan de Giftcard wil geven. De Giftcard is een cadeaukaart van een bepaalde waarde, die uitsluitend kan worden verzilverd bij Locaties van Deelnemers en/of bij Leisure Gifts op de Website.
3.2  Op de Giftcard staan unieke codes die in het systeem van Leisure Gifts corresponderen met de door de Klant bepaalde waarde.
3.3 De Bezitter kan de waarde van de Giftcard bij (een Locatie van) een Deelnemer verzilveren, waardoor een overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer tot stand komt.
3.4. Met de Restaurant Cadeau Card en de Wellness & Beauty Cadeau Card kan – naast het verzilveren van het saldo bij een Deelnemer - op de Website door de Bezitter een Voucher worden afgenomen van Leisure Gifts door middel van het invullen van de codes, waardoor een overeenkomst tot stand komt tussen de Bezitter en de Deelnemer. De Voucher kan ook zonder Giftcard op de Website worden gekocht.
3.5 Leisure Gifts bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer. Bij de uitvoering, de nakoming, van de overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer is Leisure Gifts niet betrokken.
Artikel 4 Registratie bij Koop op afstand
4.1 Bij een Koop op afstand dient de Klant zich te registreren bij Leisure Gifts om een overeenkomst met Leisure Gifts te sluiten ter zake de Giftcard. De Klant registreert zijn of haar eigen gegevens door op de Website de verzochte gegevens in te vullen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens.
4.2 De Klant is uitsluitend gerechtigd zich zelf te registreren. De Klant vrijwaart Leisure Gifts voor eventuele aanspraken door derden als gevolg van de registratie door de Klant. De Klant is gehouden de schade van Leisure Gifts te vergoeden die zij lijdt als gevolg van een onjuiste registratie door de Klant.
4.3 De Klant geeft aan Leisure Gifts toestemming de geregistreerde gegevens te bewaren.
4.4 Leisure Gifts zal de geregistreerde gegevens uitsluitend bewaren ter uitvoering van de overeenkomst en in het kader van het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Bezitter van de Giftcard en de Deelnemer, alsmede in verband met de afwikkeling van de bemiddelingsovereenkomst tussen Leisure Gifts en de Deelnemer.
4.5 Leisure Gifts zal zorgvuldig met de geregistreerde gegevens omgaan en deze niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

Artikel 5 Betaling Giftcard en verzending Giftcard bij Koop op afstand
5.1 Elk aanbod van Leisure Gifts is vrijblijvend.
5.1 De op de Giftcard en op de Website of anderszins door Leisure Gifts genoemde prijzen zijn inclusief BTW en bij Koop op afstand exclusief verzendkosten zoals vermeld op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.2 De Klant voldoet de prijs van de Giftcard bij het afgiftepunt of, bij Koop op afstand, voldoet de Klant de prijs te vermeerderen met de verzendkosten elektronisch vooraf via de op de website aangegeven wijze. Indien de Klant niet zijnde consument grotere hoeveelheden van de Giftcard wil afnemen, is zulks ook mogelijk op rekening.
5.3 Na voldoening van de prijs, en bij Koop op afstand de prijs en de verzendkosten, komt de overeenkomst tussen de Klant en Leisure Gifts tot stand.
5.4 Bij Koop op afstand verstuurt Leisure Gifts de Giftcard zo spoedig mogelijk per post aan de Klant. Leisure Gifts streeft er naar de Giftcard binnen vijf dagen na volledige betaling van het verschuldigde bedrag door de Klant te versturen naar het door de Klant opgegeven adres. Verzending buiten Nederland is niet mogelijk. De Klant is verantwoordelijk voor het verschaffen van de juiste en volledige postgegevens.
5.5 Leisure Gifts draagt er zorg voor dat (de code op) de Giftcard de overeengekomen waarde vertegenwoordigt bij ontvangst van de Giftcard door de Klant.
 
Artikel 6 Bedenktijd bij Koop op afstand
6.1 Bij Koop op afstand heeft de Klant gedurende veertien dagen na ontvangst van de Giftcard het recht de overeenkomst met Leisure Gifts zonder opgave van reden te ontbinden door de ontvangen Giftcard aan Leisure Gifts te retourneren.
6.2 De Giftcard dient in geval van ontbinding ex artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden, onbeschadigd, ongebruikt en met het volledige saldo, op eigen kosten per post terug te worden gestuurd naar Leisure Gifts, per adres Lichtfabriekplein 4 te (2031 TE) Haarlem. Het risico van verzending komt voor rekening van de Klant. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet door Leisure Gifts geaccepteerd.
6.3 Na ontvangst van de Giftcard binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn en conform artikel 6.2, blokkeert Leisure Gifts de Giftcard en betaalt Leisure Gifts de prijs van de Giftcard binnen dertig dagen aan de Klant terug, door terugstorting van de betaalde prijs op de rekening waarvan de Klant de betaling aan Leisure Gifts heeft voldaan. 
6.4 Indien bij Koop op afstand na ontvangst door de Giftcard door Leisure Gifts blijkt dat de code van die Giftcard is gebruikt, gaat Leisure Gifts niet over tot terugbetaling.
6.5 Nadat de in artikel 6.1 verstreken termijn is verstreken, is de koop definitief en kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden, opgezegd of geannuleerd.
6.6 De bedenktijd geldt niet bij de aanschaf van de Voucher op de Website.

Artikel 7 Giftcard en gebruik
7.1 De Giftcard is niet op naam gesteld en vrij overdraagbaar. Indien de Giftcard wordt overgedragen, gaat ook de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden mee over.
7.2 De Giftcard kan elke waarde vertegenwoordigen tussen €0,01 en €150,- , waarbij aangemerkt dient te worden dat de kaart met een minimumbedrag van € 5,-- en een maximumbedrag van € 150,-- dient opgelaadt te worden bij aankoop.
7.3 De Giftcard is niet inwisselbaar voor geld.
7.4 Vanaf de dag van aankoop is de Giftcard 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld.
7.5 Aan de Giftcard kan door Leisure Gifts in afwijking van artikel 7.4 een kortere geldigheidsduur worden verbonden, bijvoorbeeld in geval van speciale acties.
7.6 De geldigheidsduur van artikel 7.4 en 7.5 geldt ook voor de Bezitter. Na het verlopen van de geldigheidsduur wordt de Giftcard niet vervangen, evenmin wordt het tegoed van een Giftcard, waarvan de geldigheidsduur is verstreken, gerestitueerd.
7.7 Zodra de Giftcard wordt verzilverd bij een Deelnemer of door afname van een Voucher voor een Belevenis, komt een overeenkomst tot stand tussen de Bezitter en de Deelnemer zonder dat Leisure Gifts nog op enige wijze valt aan te spreken in het kader van de uitvoering van die overeenkomst. Op de Website kan ook zonder Voucher een Belevenis wordt gekocht, in welk geval rechtstreeks een overeenkomst tot stand komt met de Deelnemer.
7.8 Verzilvering van de Giftcard geschiedt door afwaardering van het saldo door een Locatie/Deelnemer waar door de Bezitter een Belevenis wordt afgenomen of door op de Website de unieke codes in te geven die vermeld staan op de Giftcard ten behoeve van de aanschaf van een Voucher.
7.9 Leisure Gifts is gerechtigd verzilvering te weigeren indien nakoming van de door verzilvering tot stand te komen overeenkomst bij voorbaat niet mogelijk is vanwege een omstandigheid die de Deelnemer niet valt toe te rekenen en, voor het geval daar sprake van is, indien de geldigheidsduur van de Giftcard is verstreken.
7.10 De Giftcard gedeeltelijk verzilverbaar. Voor zover op de Giftcard na gedeeltelijke verzilvering nog een restwaarde resteert, blijft voor dat restant nog een overeenkomst in stand tussen de Bezitter en Leisure Gifts totdat de Giftcard ook voor dat restant is verzilverd.
7.11 Op de Website kan het saldo en de geldigheid van de Giftcard door de Bezitter worden gecontroleerd.
7.12 Indien de Giftcard onvoldoende waarde vertegenwoordigt voor een bepaalde Belevenis of Voucher, kan de Bezitter tegen bijbetaling aan de Deelnemer of – voor wat betreft de aanschaf van een Voucher – aan Leisure Gifts de Belevenis dan wel Voucher aanschaffen. Ook in dat geval komt evenwel direct na verzilvering van de Giftcard een overeenkomst tot stand tussen de Bezitter en de Deelnemer.
7.13 Voor zover de Deelnemer op de overeenkomst ter zake de Belevenis algemene voorwaarden van toepassing verklaart, is de Bezitter aan toepasselijkheid van die algemene voorwaarden gebonden.
7.14 Indien Deelnemer verplichtingen niet nakomt jegens Bezitter, is Leisure Gifts daarvoor niet verantwoordelijk. Indien Bezitter schade lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door Deelnemer, is Leisure Gifts voor die schade niet aansprakelijk. Na verzilvering van de Giftcard op welke wijze dan ook, is het niet meer mogelijk Leisure Gifts op enigerlei wijze aan te spreken.
7.15 Verlies, diefstal of beschadiging van de Giftcard geeft geen recht op restitutie van de waarde, op vervanging of op welke aanspraak dan ook.
7.16 Uitsluitend de originele Giftcard kan verzilverd worden bij de Deelnemer. Een foto of scan in een pasbewaarapplicatie zoals, maar niet gelimiteerd tot Apple Wallet©, in print of op een smartphone geldt niet als betaalmiddel en mag geweigerd worden door de Deelnemer. Toevoegen van de code van de Giftcard aan een pasbewaarapplicatie door de Klant en/of Bezitter is op eigen risico. 

Artikel 8 Overmacht & Force Majeur
8.1 Leisure Gifts is niet tot nakoming van de overeenkomst met de Klant gehouden indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, of te wel een omstandigheid die niet is toe te rekenen aan Leisure Gifts of waaraan Leisure Gifts geen schuld heeft.
8.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 wordt mede verstaan stroomstoringen, technische storingen of tekortkomingen door derden.

Artikel 9 Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Leisure Gifts is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming door Leisure Gifts in de nakoming van de overeenkomst tussen de Klant en/of Bezitter en Leisure Gifts en tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
9.2 Zodra door verzilvering van de Giftcard een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Bezitter en de Deelnemer, komt de overeenkomst met Leisure Gifts tot een einde – bij gedeeltelijke verzilvering onder in standhouding van de overeenkomst ter zake de restantwaarde van de Giftcard – en kan Leisure Gifts niet meer worden aangesproken. Indien de overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer niet naar behoren wordt nagekomen, is Leisure Gifts niet aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit. Indien een Voucher op de Website wordt aangeschaft zonder gebruik te maken van Giftcard, komt rechtstreeks een overeenkomst tot stand met de Deelnemer.
9.3 Leisure Gifts is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Giftcard. Leisure Gifts is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een Giftcard die niet door haar is uitgegeven.
9.4 Indien Leisure Gifts gehouden is schade te vergoeden, is de gehoudenheid tot  schadevergoeding van Leisure Gifts te allen tijde beperkt tot de waarde van de Giftcard in het onderhavige geval.
9.5 Leisure Gifts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en voor gevolgschade.
9.6 De beperkingen van aansprakelijkheid als genoemd in dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Leisure Gifts.
9.7 Leisure Gifts spant zich in op de Website juiste informatie te verschaffen en voor de Website een veilige omgeving te creëren. Indien op de Website desalniettemin onjuistheden staan, waaronder mede begrepen onjuistheden in materiaal op de Website van derden waaronder de Deelnemer, kunnen aan die onjuistheid geen rechten worden ontleend en is Leisure Gifts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van die onjuistheden. Op de Website staan hyperlinks naar websites waar Leisure Gifts niet de verantwoordelijkheid voor draagt. Het gebruik maken van die hyperlinks komt volledig voor rekening en risico van de Klant of de gebruiker van de hyperlink. Evenmin is Leisure Gifts aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de Website, bijvoorbeeld voor schade als gevolg van virussen op de Website of schade als gevolg van handelingen op de Website door derden, als bijvoorbeeld hackers.
9.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte verkopen van de Giftcard door individuen of derden die geen onderdeel uitmaken van de officiële verkoopkanalen op websites zoals, maar niet gelimiteerd tot Marktplaats.nl©, social media en fora. Het doorverkopen en aankopen van de Giftcard via Marktplaats.nl© en gelijksoortige websites alsmede fysiek geschiedt omwille van fraudepreventie zonder toestemming van de Leverancier en buiten de reguliere verkoop om. De Klant en/of Bezitter is zelf aansprakelijk voor mogelijke problemen die voortvloeien uit de gekochte Giftcard(s) via de genoemde en gelijksoortige websites met betrekking tot de geldigheid, validiteit en authenticiteit van de aangekochte Giftcard(s). De Klant en/of Bezitter dient de code zelf met zorgvuldigheid en discretie te behandelen. Leverancier keert nooit nieuwe codes uit wanneer deze openlijk door de Klant en/of de Bezitter worden gedeeld.
9.9 Het namaken van codes, alsmede het doorverkopen en gebruiken van gestolen codes is verboden en hier zal door getroffen Klant en/of Bezitter en de Leverancier aangifte van worden gedaan. Het fotograferen van inactieve kaarten in een winkel en het later gebruiken van deze code door de onrechtmatige eigenaar, is tevens verboden en hier zal aangifte van gedaan worden. Om fraude te voorkomen kan de Leverancier vragen om een aankoopbewijs om te verzekeren dat een aankoop van de Giftcard via een officieel verkoopkanaal verlopen is.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
10.1 Alle informatie op de Website en de Giftcard behoort toe aan Leisure Gifts of de Deelnemers. Eventuele rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld (auteurs)rechten op geplaatste foto’s, logo’s, namen, of teksten, komen toe aan Leisure Gifts of de Deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders kenbaar is gemaakt.

Artikel 11 Recht- en forumkeuze
11.1 Op de overeenkomst tussen de Klant en/of Bezitter en Leisure Gifts is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Uitsluitend de rechtbank Haarlem is bevoegd van geschillen uit hoofde van de overeenkomst tussen de Klant en/of de Bezitter en Leisure Gifts kennis te nemen.